Consulting and process engineering

فرایند های سازمانی، به جهت جلوگیری از دوباره کاری و تسریع در انجام امور نیاز به تدوین و یا بازنگری دارند. پرسنل سازمان به جهت انجام امور محوله می توانند به دستورالعمل فرایندها مراجعه و روال های سازمانی را حتی با تغییر افراد سازمان به انجام برسانند

خدمات مشاوره IT